Những phím tắt nhanh thông dụng trong Photoshop Online

#1
Nhóm phím tắt công cụ của PhotoShop
 • Phím tắt C: Công cụ cắt ảnh.
 • Phím tắt V: Di chuyển vùng chọn.
 • Phím tắt M: Công cụ chọn vùng.
 • Phím tắt L: Công cụ chọn vùng tùy biến cao hơn.
 • Phím tắt: W: Công cụ chọn vùng gần đúng.
 • Phím tắt: B: Công cụ vẽ các hình ảnh lặp đi lặp lại.
 • Phím tắt: E: Công cụ dùng để xóa một vùng ảnh.
 • Phím tắt: S: Công cụ brush sửa ảnh khác.
 • Phím tắt R: Công cụ tạo hiệu ứng vuốt màu.
 • Phím tắt Y: Công cụ làm cho vùng chọn sắc nét hơn.
 • Phím tắt U: Smudge tool
 • Phím tắt P: Sponge tool
 • Phím tắt: O: Công cụ làm sáng lên một vùng được chọn.
 • Phím tắt: N: Công cụ làm tối đi vùng được chọn.
 • Phím tắt I: Lấy một màu trong ảnh.
 • Phím tắt: T: Công cụ nhập văn bản, viết chữ lên ảnh.
 • Phím tắt: H: Công cụ giúp bạn cuộn tài liệu mà không cần sử dụng con trỏ chuột hay phím mũi tên.
 • Phím tắt: Z: Công cụ dùng để zoom to và nhỏ ảnh.

Phím tắt nhanh với Menu File của Photoshop Online
 • CTRL + N: Tạo File mới
 • CTRL + O: Mở file
 • CTRL + ALT + O: Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W: Đóng file
 • CTRL + S: Lưu
 • CTRL + SHIFT + S: Lưu ra các dạng #
 • CTRL + ALT + S: Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P: In ảnh
Các phím tắt nhanh với nhóm IMAGE
 • CTRL + L: Mở Levels
 • CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M: Mở Curves
 • CTRL + B: Mở Color Blance
 • CTRL + U: Mở Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Mở Desaturate
 • CTRL + I: Mở Invert
Một số phím tắt nhanh thông dụng khác
 • Ctrl + C: Copy vùng chọn.
 • Ctrl + V: Paste.
 • Ctrl + X: cắt vùng chọn.
 • Ctrl + Z: Hủy bước vừa làm.
 • Ctrl + Y: Ngược lại với Ctrl + Z.
 • Ctrl + Alt + Z: Hủy nhiều bước.
 • Ctrl + A: Chọn tất cả.
 • Ctrl + D: Bỏ chọn.
 • Ctrl + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • Delete: Xóa vùng chọn.

Nguồn : http://photoshoponlinemienphi.com/huong-dan/phim-tat-nhanh-photoshop-online/