• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Game] Nối từ Tiếng Anh

Hay không?

  • Có ^^

    Votes: 15 88.2%
  • Không -_-

    Votes: 2 11.8%

  • Total voters
    17