Vấn đề xuất bản

Tiền bản quyền là gì? Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn là gì? Dòng này trong hợp đồng có ý nghĩa gì? Làm thế nào để xuất bản được?