Du lịch

Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn. Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?